RH Jereb

slika

Sprememba poročanja v REK obrazcih

V Uradnem listu RS, št. 85 z dne 18. 10. 2013, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik REK), ki začne veljati 1. 11. 2013, razen v delu, kjer je navedeno, da se podatki izpolnjujejo od 1. 1. 2014 dalje. Pravilnik je objavljen na spletnih straneh

 Na tem mestu pa bi izpostavili spremembo, ki se nanaša na obveznost poročanja o povračilih stroškov in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja v skladu z ZDoh-2, kot so:
  • regres za prehrano
  • dnevnice
  • prevoz na delo in z dela
  • kilometrine
  • terenski dodatek
  • nadomestilo za ločeno življenje
  • odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi in ob upokojitvi
  • jubilejne nagrade
  • solidarnostna pomoč
  • premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Povzetek sprememb poročanj v REK obrazcih si preberite tukaj. 
 
You are here: