RH Jereb

slika

Novosti zakona o gospodarskih družbah

Prenovljeni zakon o gospodarskih družbah podjetjem in podjetnikom prinaša več novosti. Vlada naj bi trenutno različico zakona in spremembe obravnavala v četrtek.
Najbolj pomembne novosti:
 •  Kdo podjetje lahko odpre in kdo ne
 Poleg že veljavnih omejitev (ustaovitelj, družbenik in zastopnik ne more postati oseba, ki je pravnomočno obsojena zaradi gospodarskega kriminala in podobno) ministrstvo uvaja  tri nove: 
 1.  podjetij ne boste več mogli ustanavljati in postati družbeniki, če vam je bila v zadnjih dveh letih s pravnomočno odločbo inšpektorata za delo najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
 2.  podjetja ne bo mogla ustanoviti oseba, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek. Enako velja za osebo, ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu "davčnega neplačnika".
 3.  ne bo mogoče ustanoviti več kot ene družbe v manj kot treh mesecih ali pridobiti novega deleža v družbi, mlajši od treh mesecev
 • Ohranjanje osnovnega kapitala v d.o.o.
 1.  Novi zakon naj bi otežil tudi "preprodajo" lupin podjetij.  Z dopolnitvijo se določa, da se v premoženje, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala (7.500 Eur) in vezanih rezerv, ne štejejo posojila družbe družbeniku, ali poslovodji, ali njegovemu družinskemu članu, ali družbi, v kateri ima družbenik ali poslovodja skupaj najmanj deset odstotkov upravljavskih pravic. Takšen pravni posel bo ničen.
 • Kdaj družba preneha
 1. Poleg dosedanjih razlogov za prenehanje družbe (nedelujoče poslovodstvo, stečaj..) se uvajajo novi: družba po novem preneha, če nima poslovodstva več kot tri mesece; če nima delničarjev; če nima transakcijskega računa.
 • Male in mikro družbe
 1. Novela bo prekvalificirala velikosti družb. Delež mikro družb bi po novih pragovih obsegal 86,0 odstotka. po veljavnih pragovih, ki jih določa ZGD-1, pa je teh družb 94 odstotkov. Mikro družbam po novem ne bo treba izdelati prilog k računovodskim izkazom, kot so določene z zakonom. Namesto tega bodo nujna razkritja samo nekaterih podatkov.
 • Novi zavezanci za revizijo
 1. Novela ZGD predvideva obvezno revizijo tudi za nekatere male kapitalske družbe in sicer, ko se merijo opredmetena osnovna sredstva po revalorizirani vrednosti ali vrednotijo finančni instrumenti, za katere cena ni objavljena na delujočem trgu, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter naložbene nepremičnine po pošteni vrednosti.
VIR: Časnik Finance 72/2015 
You are here: