RH Jereb

slika

Register dejanskih lastnikov

Ajpes bo v skladu s 44. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) z dnem 19.11.2017  vpostavil Register dejanskih lastnikov (v nadaljevanju RDL), v katerega so poslovni subjekti dolžni vpisati svoje dejanske lastnike. Poslovni subjekti bodo morali ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov, te podatke pa bodo morali vpisati v RDL. Evidenca dejanskih lastnikov se vzpostavlja z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja  zlorabe poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranja terorizma. 

Kateri poslovni subjekti morajo oz. katerim ni potrebno vpisati podatke v register dejanskih lastnikov?

Podatke o dejanskih lastnikih bodo v RDL morali vpisati:
- gospodarski subjekti (gospodarske družbe, zadruge)
- poslovni subjekti, ki nimajo deležev (društva, ustanove, politične stranke, sindikati, verske skupnosti, idr.)
- tuji skladi, tuje ustanove ali podobni pravni subjekti tujega prava, ki imajo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji

Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL nebo potrebno vpisovati:
- samostojnim podjetnikom posameznikom
- posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost
- enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo ( enoosebne družbe, kjer je fizična oseba edini lastnik in zastopnik družbe)
- neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom
- gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu

Roki za vpis podatkov v register dejanskih lastnikov?

Novoustanovljeni poslovni subjekti so dolžni v RDL vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe v roku 8 dni od vpisa poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije (PRS) ali davčni register, če niso vpisani v PRS, oziroma v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov. Prvi vpis podatkov po vzpostavitvi RDL poslovni subjekti opravijo najpozneje do 19.1.2018. Poslovni subjekti pa morajo najpozneje do 19.11.2017 vzpostaviti lastno evidenco o svojih dejanskih lastnikih

Sankcije za neoddajo podatkov v register

Globa v višini od 12.000 EUR do 120.000 EUR je predvidena za pravne osebe, ki ne hranijo podatkov in dokumentacije o dejanskih lastnikih. Z globo v višini od 800 EUR do 4.000 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. Globa v višini od 6.000 EUR do 60.000 EUR je predvidena za pravno osebo, ki ne ugotovi, ne posreduje in ne vpiše podatkov o dejanskih lastnikih v evidenco dejanskih lastnikov in register dejanskih lastnikov. Z globo se kaznuje tudi tiste preavne osebe, ki nepravočasno posredujejo podatke o dejanskem lastniku ali pa posredujejo napaščne podatke.

Kdo se šteje za dejanskega lastnika gospodarskega subjekta?

Za dejanskega lastnika gospodarskega subjetka se šteje:

1. vsaka fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik zadostnega poslovnega deleža (več kot 25% delež), delnic, glasovalnic oz. drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta ali je
   - je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta ali
   - ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta

2. vsaka  fizična oseba, ki gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve poslovodstva gospodarskega subjekta pri odločanju o financiranju in poslovanju.

V primeru posrednega lastništva, kjer je pravna oseba lastnik gospodarskega subjekta, se šteje, da gre za neposredno lastništvo, če je ta pravna oseba v več kot 25% lastništvu:
-ene ali več fizičnih oseb
-ene ali več pravnih oseb, ki so pod nadzorom ene ali več istih fizičnih oseb

 
You are here: