RH Jereb

slika

Uporaba posebne nižje stopnje 5 % DDV

V skladu z novelo zakona ZDDV-L, objavljeno v Uradnem listu RS št. 72/19, se s 1. 1. 2020 uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in sicer za dobavo, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobarvankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine.Posebna nižja stopnja DDV v višini 5 % za zgoraj navedene dobave se uporablja že za dobave, opravljene od vključno 1. 1. 2020 dalje.
V povezavi z uvedbo posebne nižje stopnje DDV se v skladu s spremembo Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, objavljenem v Uradnem listu RS št. 77/19, črta 52. člen (zaradi črtanja 6. točke Priloge I k ZDDV-1) in dodaja nov 59.e člen, ki določa dobave iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1. Prav tako se spreminja obrazec DDV-O (Priloga VIII).

V skladu z novim 59.e členom velja:
 
Med izdelke iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1 se uvrščajo:
- tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901);
- časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902);
- otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903 00 00);
- glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);
- zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905);
- knjige, slikanice, glasbene knjige z notami in atlasi na posnetih nosilcih z besedilnimi, slikovnimi in zvočnimi zapisi (tarifna oznaka:          8523).

Med elektronske dobave gradiv iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1 se uvršča elektronsko opravljanje storitev prek medmrežja ali elektronskega omrežja, s katerim se zagotavlja dostop do:
- elektronskih knjig in elektronskih učbenikov;
- elektronskih časopisov, elektronskih revij in drugih elektronskih periodičnih publikacij ali redno elektronsko posodabljanih vsebin,            ki imajo namen obveščati o novicah ali drugih temah;
- elektronskih izdaj: zvočnih knjig, brošur, letakov ali podobnega gradiva; otroških slikanic, knjig za risanje ali pobarvank; glasbenih          del ali glasbenih knjig z notami; atlasov, zemljevidov ter hidrografskih in podobnih kart.


Ali je treba na računu za dobavo časopisa in tedenske revije, opravljene dne 1. 1. 2020, že obračunati DDV po stopnji 5 %?
Da. Od dobav knjig in periodičnih publikacij, kot tudi ostalih dobav, za katere se s 1. 1. 2020 uvaja posebna nižja stopnja DDV, je treba obračunati DDV po stopnji 5 %, če so opravljene od vključno 1. 1. 2020 in dalje.

Davčni zavezanec navaja, da ga je razvijalec programske opreme seznanil, da le te do 1. 1. 2020 ne bo mogel ustrezno nadgraditi za uporabo 5 % stopnje DDV. Sprašuje, če lahko od opravljene dobave knjig obračuna DDV po nižji, 9,5 % stopnji DDV. 
Če bo davčni zavezanec na računu za opravljeno dobavo, za katero je s 1. 1. 2020 določena 5 % stopnja DDV, DDV obračunal po stopnji 9,5 %, mora znesek DDV, ki ga je obračunal in izkazal na računu, tudi plačati (izkazati v obračunu DDV). 

Kako je s popravki računov in obračunom DDV v primeru, če bo davčni zavezanec zato, ker ni uspel prilagoditi programske podpore, končnemu potrošniku obračunal DDV po stopnji 9,5 % namesto 5 %?
Če davčni zavezanec – izdajatelj računa ugotovi napako na računu, ki ga je izdal končnemu potrošniku, lahko popravi davčno obveznost v davčnem obdobju, ko je bila kupnina ali del kupnine vrnjen kupcu ali njeno plačilo odpuščeno in razpolaga z ustreznim dokazilom o vračilu kupnine oziroma odpustitvi kupnine.

Kako je s popravki računov in obračunom DDV v primeru, če bo davčni zavezanec zato, ker ni uspel prilagoditi programske podpore, drugemu davčnemu zavezancu obračunaval DDV po stopnji 9,5 % namesto 5 %?
 
Davčni zavezanec lahko popravi znesek DDV, izkazan na računu za dobavljeno blago oziroma opravljene storitve, v tekočem obdobju do izteka roka za predložitev obračuna DDV, razen če je po tem obračunu zahteval vračilo DDV.
V tem primeru mora izdajatelj računa o popravku pisno obvestiti prejemnika tega računa, mu izdati nov račun s sklicevanjem na številko prvotnega računa in popraviti obračun DDV.
Če davčni zavezanec kot izdajatelj računa ugotovi napako na izdanem računu in s tem previsoko obračunan znesek DDV po izteku roka za predložitev obračuna DDV ali do izteka roka za predložitev obračuna DDV, po katerem je zahteval vračilo DDV, lahko davčno obveznost popravi (zmanjša) v obračunu DDV v tistem davčnem obdobju, v katerem ugotovi napako, če pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega kupec nima odbitka.

Kako naj davčni zavezanec ravna v primeru, da mu ne uspe prilagoditi programske podpore s 1. 1. 2020 in zato tudi ne obračuna DDV za davčno obdobje januar (obrazca DDV-O)?
Davčnim zavezancem bosta v obdobju od 10. 2.  do vključno 30. 4. 2020 za obrazec DDV-O omogočeni uporabi dveh shem (stara in nova), in sicer za obračunska obdobja januar 2020, februar 2020, marec 2020 in januar-marec 2020. 
Davčni zavezanec lahko pod določenimi pogoji vključi popravke napak iz preteklih davčnih obdobij v tekoči obračun DDV (zniža obračunani DDV v ustreznih poljih, pri čemer morajo biti izpolnjeni pogoji kot navedeni pri odgovorih pod št. 3 in 4). 

Ali ima davčni zavezanec po računu za knjigo, ki jo je kupil dne 1. 1. 2020, in na katerem mu je prodajalec obračunal DDV po stopnji 9,5 %, pravico do odbitka DDV?
Ob izpolnjevanju ostalih pogojev za odbitek DDV davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV na podlagi računa za knjigo le v višini zneska, izračunanega z uporabo posebne nižje 5 % stopnje DDV, ne glede na to, da je DDV po računu plačal v višjem znesku.

Katera stopnja DDV se obračuna v primeru dobave izdelkov in storitev, za katere se s 1. 1. 2020 uporablja posebna nižja stopnja DDV, če je bilo zanje v decembru 2019 prejeto predplačilo?
Davčni zavezanec, ki pred 1. 1. 2020 prejme delno ali celotno plačilo za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po tem datumu, od predplačila obračuna DDV po stopnji, ki velja pred 1. 1. 2020. 
Enako velja tudi za obračun DDV od izvršenih predplačil, za katera je dolžan DDV obračunati prejemnik na podlagi petega odstavka 33. člena (v primerih izvršenih predplačil za bodoče čezmejne storitve, ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji) in 33.a člena ZDDV-1 (v primerih dobave blaga in storitev iz 76. člena ZDDV-1).
Ko je opravljena dobava blaga ali storitev, se za celotno dobavo obračuna DDV po stopnji, ki velja po 1. 1. 2020, in sicer se na računu, izdanem za opravljeno dobavo, od obračunanega DDV odšteje DDV, obračunan od predplačil. Na tem računu se navede tudi številko izdanega računa za prejeto predplačilo.
 
Katera stopnja DDV se obračuna v primeru, ko je del dobave opravljen pred 1. 1. 2020, del pa po tem datumu? 
Ko je del dobave blaga ali storitev dejansko opravljen pred uvedbo nove posebne stopnje DDV, del pa po njeni uvedbi, davčni zavezanec obračuna DDV za celotno dobavo po novi stopnji. DDV se obračuna po stopnji, ki velja, ko je dobava opravljena. 
 
Katera stopnja DDV se uporabi v primeru popravka računa, s katerim se popravlja tudi davčna osnova za dobavo, ki je bila sicer opravljena pred 1. 1. 2020?
Davčni zavezanec, ki popravi davčno osnovo, uporabi davčno stopnjo, ki je izkazana na računih oziroma drugih dokumentih, ki služijo kot račun, na katere se popravek nanaša (staro stopnjo), ne glede na to, kdaj so oziroma bodo listine za popravek davčne osnove izdane.
 
Sprememba davčne stopnje in sklepanje sprememb pogodb ali aneksov 
DDV zakonodaja ne ureja vprašanja ali je zaradi spremembe stopenj DDV treba spreminjati pogodbe oz. sklepati anekse k pogodbam zaradi spremembe stopenj temveč je to stvar pogodbenih določil. To pomeni, da je spreminjanje pogodbenih določil stvar dogovora pogodbenih strank oziroma se, če takega dogovora ni, v zvezi z navedenim upoštevajo veljavni predpisi, ki urejajo področje obligacijskih razmerij.
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
You are here: