RH Jereb

slika

Kako potekajo nadzori prejetih KPK pomoči

V drugi polovici avgusta lahko nekateri od tistih, ki ste prejemali PKP-pomoči, pričakujete več pozivov davkarije za dodatna pojasnila in dokumentacijo.

Furs oziroma njegovi nadzorniki po spomladanskih oddajah davčnih in letnih obračunov preverjajo podjetja in podjetnike, ali so sploh upravičeni do PKP-pomoči. Pod drobnogledom so bilance: ali so prejemnikom pomoči prihodki zares upadli dovolj, ali je prikazana izguba, ki je bila potrebna za pridobitev nadomestil fiksnih stroškov, realna, ali si vodilni niso izplačevali dobičkov in hkrati pobirali PKP-pomoči.
 
Preverili smo, na kaj je Furs najbolj pozoren in kakšne so dosedanje ugotovitve.
 
Pri katerih dodeljenih pomočeh so na Fursu odkrili največ nepravilnosti?
Največ nepravilnosti so odkrili pri naslednjih pomočeh:

 1. NADOMESTILA PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST
 
Na Fursu so izvedli nadzor nad uveljavljanjem oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost delodajalcev v povezavi z izplačili nadomestila plač zaposlenim na čakanju za obdobje od marca do maja 2020. Kako? Pridobili so podatke zavoda za zaposlovanje o povračilih nadomestil za čakanje. Samo za omenjene delavce so namreč delodajalci lahko uveljavljali tudi oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost.
Kaj pa, če so delodajalci uveljavljali oprostitev prispevkov tudi za druge delavce? Naknadno so morali plačati prispevke. Tako pravijo na Fursu: »Zavezanci, za katere je bilo ugotovljeno, da so neupravičeno uveljavljali oprostitev plačila prispevkov, so morali REK-obrazec z uveljavljeno oprostitvijo stornirati in predložiti nov REK-obrazec ter prispevke plačati.«
 
Poleg tega so preverjali tudi, ali so delodajalci, ki so uveljavljali vračila nadomestil za delavce na čakanju, izplačevali dividende in njim podobne dohodke tujim družbam, s katerimi so kapitalsko povezani.
 Spomnimo: Furs tudi sicer preverja, ali so tisti, ki so dobili mesečni temeljni dohodek ali vračila nadomestil delavcem na čakanju, morda izplačevali dobiček, kupovali lastne poslovne deleže in nagrajevali poslovodstvo. Če so to počeli, morajo pomoči vrniti.
 
2. DELNO POVRAČILO NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV
 
Furs je nepravilnosti odkril tudi pri uveljavljanju delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Zavezanci so zaprosili za pomoč kljub temu, da po podatkih Fursa sodijo med »podjetja v težavah«. Spomnimo, do pomoči v obliki povračila stroškov so bila upravičena tista podjetja, ki na zadnji dan leta 2019, torej pred korono, niso sodila med podjetja v težavah. Podjetje se šteje za »podjetje v težavah«, če ima v primerjavi s kapitalom veliko nakopičenih izgub. Natančneje omenjeno razmerje opredeljuje Uredba Komisije (EU), št. 651/2014, z dne 17. junija 2014, v 2. členu.
 
Na katere morebitne kršitve ali napake zavezancev so na Fursu pri ugotavljanju, ali so zares upravičeni do pomoči, najbolj pozorni?
 
Pri izvajanju nadzora se ugotavlja skladnost uveljavljanja pomoči z zakonsko določenimi pogoji:
 
  • za pridobitev temeljnega dohodka ali vračila nadomestil plače delavcem na čakanju so morali podjetniku oziroma podjetju prihodki upasti za 10 oziroma 20 odstotkov (odvisno od obdobja);
  • podjetje, če želi obdržati nekatere pomoči (tudi nadomestila za čakanje), ni smelo izplačati dobička, kupovati lastnih delnic, izplačati nagrad poslovodstvu ...;
  • za delno kritje nekritih fiksnih stroškov so morali prihodki upasti za vsaj 30 odstotkov, podjetje je moralo imeti izgubo, pri čemer Furs tudi preverja, ali je ta realno prikazana ...


Kako Furs ukrepa ob sumih, da bi moral zavezanec vrniti pomoči?
Načeloma velja, da bi moralo podjetje o vračilu pomoči Furs obvestiti prek sistema eDavki; znesek prejete pomoči pa mora vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe (lahko zaprosi tudi za obročno plačilo). A nekateri tega niso storili. Lahko da zato, ker menijo, da ustrezajo pogojem, lahko pa so se v poročilih tudi zmotili. Torej ni nujno, da gre za goljufijo.
 
Če Fursovi nadzorniki posumijo, da nekdo morda ni upravičen do pomoči, zavezanca najprej pozove k dostavi dodatne dokumentacije in k pojasnilom. Furs sicer ne vodi evidence o številu pozivov in morebitnih odzivih nanje, pravijo.
 
Furs kliče davčne zavezance kljub počitnicam
Število pozivov bo verjetno precej zraslo po davčnih počitnicah čez približno teden dni. A pozor, kljub počitnicam nekateri zavezanci pravijo, da jih uradniki s Fursa vseeno kličejo in želijo pojasnila ter dokumentacijo.
Kaj o tem pravijo na Fursu?
»Predlagamo, da zavezanec oziroma njegov pooblaščenec pokliče na finančni urad, s katerega je prejel zahtevo za pojasnila in predložitev listin. Pri tem je treba upoštevati, da Furs tudi v času davčnih počitnic zahteva od zavezanca določena pojasnila in predložitev listin. Navedeno pozivanje se izvaja predvsem v primerih, če je zaradi same narave postopka oziroma zaradi posebnih okoliščin potrebno obravnavati zadevo kot nujno (na primer v postopkih nadzora, kjer je potrebno paziti na zastaranje, v postopkih vračil DDV ...).
V drugih primerih, ko zadeva ni nujna, je predložitev pojasnil in listin odvisna od pripravljenosti davčnega zavezanca za sodelovanje. Primer: ko vodimo postopek nadzora nad uveljavljanjem interventnih ukrepov, prejemnike pomoči kontaktiramo po telefonu. Če so pripravljeni na sodelovanje, se dogovorimo za posredovanje pojasnil in listin, pri čemer jim ne postavljamo rokov, krajših od petih delovnih dni po koncu poletnega obdobja (torej ne prej kot 20. avgusta 2021). Prejemnike, ki se na sodelovanje v času davčnih počitnic ne odzivajo, bomo poklicali za pojasnila in/ali dokumentacijo po tem datumu.«
 
Koliko zavezancev je vrnilo dobljene PKP-pomoči?
S podatki o samodejno vrnjenih pomočeh po oddaji obračunov na Fursu ne razpolagajo. V spodnji tabeli so tako podatki o številu in znesku vrnjenih posameznih pomoči ne glede na to, ali jih je zavezanec vrnil samodejno ali v postopku nazora. Le za mesečni temeljni dohodek gre za podatke o samodejnem vračilu, saj Furs še ni izdajal odločb o nadzoru prejemnikom temeljnega dohodka.

Vir: Časnik Finance
 
You are here: