RH Jereb

slika

Ukrepi po PKP10

Dne 29.12.2021 je z objavo v uradnem listu začel veljati Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19, na kratko poimenovan PKP10. Zakon ne vsebuje ključnih  pomoči podjetnikom (npr. nadomestilo za čakanje na delo in skrajšani polni delovni čas, povračilo nekritih fiksnih stroškov itd.), kot so jih vsebovali njegovi predhodniki. 

Pomembnejša vsebina sprejetega zakona po točkah: 
 
1. Povračilo stroškov za HAG teste za samotestiranje: Ukrep velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022 (vse teste za katere boste uveljavljali pomoč povračila stroškov morate kupiti do 31.01.2022)   pri čemer ga Vlada RS lahko s sklepom podaljša najdlje za pet mesecev. 
Upravičenec do pomoči za nakup teh testov je pravna ali fizična oseba - d.o.o., s.p.  

Pogoj glede testov
 je, da je, da je proizvajalec: - teste namenil za samotestiranje 
                                                                            - je pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v EU.
Povračilo znaša 92,50 EUR na:  - delavca 
                                                   - na osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu ( oseba,                                                               ki opravlja dopolnilno delo, samozaposleni, družbenik ali poslovodna oseba - za vse                                                                 je pogoj, da so vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje)
Za vse velja, da se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 morajo samotestirati (tj. osebe, ki ne izpolnjujejo P ali C del pogoja PCT). 
Zahtevek za izplačilo pomoči za nakup testov upravičenec zahteva preko informacijskega sistema FURS s predložitvijo izjave da je upravičenec skladno z zakonom ter ostalimi pojasnili na izjavi najkasneje do 15. februarja 2022. 

2. Podaljšanje veljavnosti turističnih bonov: Z uveljavitvijo PKP10 se podaljšuje tudi veljavnost turističnih bonov in sicer do 30. junija 2022. Pogoji in način uveljavitve ostajajo enaki. 
Podaljšanje se nanaša na osebe, ki: - turističnega bona sploh niso porabile
                                                           -so ga porabile samo deloma

3. Podaljšanje ukrepa karantene na domu in višje sile zaradi obveznosti varstva otrok:  Ukrep upravičenosti do povračila nadomestil plače delavcev ter pravice in obveznosti delavcev, ki zaradi karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej ne morejo opravljati dela, po novem traja najdlje do 31. marca 2022, pri čemer ga lahko Vlada RS s sklepom podaljša za obdobje največ treh mesecev. Vlogo je potrebo vložiti v osmih dneh od prvega dne odsotnosti delavca, vendar najkasneje do 31. marca 2022.

4. Delo na domu: Ukrep, ki je veljal tudi v preteklosti, je bil tako podaljšan za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022. Skladno s tem ukrepom je delodajalec pred začetkom dela delavca na domu dolžan obvestiti Inšpektorat RS za delo.

5. Izraba letnega dopusta: Ponovno je podaljšan ukrep daljše izrabe letnega dopusta, ki je veljal po ZIUPOPDVE. Ne glede na siceršnje roke za izrabo dopusta po ZDR-1, so javni uslužbenci in zdravstveni delavci ter delavci, ki so bili odsotni zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, upravičeni izrabiti ves letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021, do 1. aprila 2022. 
Prav tako ima delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti letnega dopusta za leto 2021 v rokih, kot jih določa ZDR-1, niti v trajanju najmanj dveh tednov, pravico letni dopust za leto 2021 izrabiti do 31. decembra 2022.

6. Bolniška odsotnost do 3 dni: Podaljšan je bil tudi ukrep odsotnosti z dela delavcev zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne dni v kosu in največ enkrat v posameznem koledarskem letu in sicer do 28. februarja 2022 z možnostjo podaljšanja s sklepom Vlade RS za največ 3 mesece.
 
7. Podaljšanje programa finančnih spodbud: Programi finančnih spodbud v boju proti negativnimi posledicami epidemije COVID-19 na podlagi ZIUOOPE se podaljšujejo do 30. junija 2022 (tj. nepovratna in povratna sredstva skladno z javnimi razpisi MGRT oz. javnih skladov).
 
You are here: