RH Jereb

slika

Pomoč zaradi dragih energentov

Kakšni so pogoji, kako opravite prijavo in kdo vse je do pomoči upravičen?

V okviru zakona o pomoči gospodarstvu zaradi zvišanj cen električne energije in zemeljskega plina bo gospodarstvu na voljo 80 milijonov evrov. Prijave so odprte od 1. novembra. Kdo vse bo lahko zaprosil za pomoč, kdaj se boste lahko prijavili in kako boste upravičenost dokazovali?
 
Spomnimo, da je bilo najprej rečeno, da bo na voljo 40 milijonov pomoči, s spremembo zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina so ta znesek dvignili na 80 milijonov, razdelili pa ga bodo za dve obdobji: za obdobje med letošnjim junijem in septembrom ter oktobrom in decembrom. Za vsako izmed obdobij je namenjenih 40 milijonov evrov (kako in kdaj bo pomoč izplačana, pišemo v nadaljevanju).
 
Kdaj se boste lahko prijavili?
Prijavili se boste lahko v obdobju med 1. in 15. novembrom.
 
Ker je predvidena razpoložljiva pomoč v okviru tega zakona omejena, bo torej pomembno, da se prijavite čim prej? Ne, pomembno je le, da se prijavite v tem obdobju, kdo bo prvi pri oddaji vloge v tem času pa ne bo imelo vpliva na prednostno obravnavo vloge.
 
Kje boste lahko oddali vlogo?
Oddaja vloge za dodelitev pomoči bo potekala elektronsko prek aplikacije Javne agencije SPIRIT Slovenija.
 
Kaj pripraviti pred oddajo vloge?
Povzemamo navodila SPIRIT, kaj vse pripraviti, preden oddate vlogo:
- Zakoniti zastopnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo skladno z navodili AJPES eEDP servisa. Med drugim so ustrezna potrdila SIGEN-CA, ACNLB, HALCOM CA FO, POSTARCA ...
- Pripravite vse račune od januarja do decembra 2021 za elektriko in zemeljski plin, iz katerih mora biti razvidna CENA/ENOTO in KOLIČINA. Če tega nimate, morate pridobiti listine, s katerimi lahko dokažete vrednosti, ki jih boste prijavili.
- Pripravite račune za elektriko in zemeljski plin od junija do septembra 2022 za elektriko in zemeljski plin, od oktobra do decembra 2022 boste vpisali ocenjene vrednosti.
- Vse račune zložite po vrsti (vsakemu računu za leto 2022 zraven pripnite še dokazilo o plačilu) in pripravite skupen PDF-dokument (ločeno za vsako leto), ki ga že lahko podpiše zakoniti zastopnik.
- Pripravite matične številke vseh povezanih podjetij (nadrejena in podrejena) ter njihove zneske dosedanje pomoči.
- Pripravite znesek dosedanje skupne pomoči za prijavitelja.
- Če ste energetsko intenzivno podjetje morate: pripraviti odločbo, s katero boste dokazovali, da ste res energetsko intenzivno podjetje, ter računovodske izkaze, s katerimi boste dokazovali izgubo.
 
 
Kdo so upravičenci?
Upravičenci do pomoči za gospodarstvo so pravne ali fizične osebe, ki so dejavnost registrirali do vključno 30. novembra 2021. Če ima podjetje glavno dejavnost v skupini K po standardni klasifikaciji dejavnosti (to so finančne in zavarovalne dejavnosti) še 31. oktobra letos, ni upravičeno do pomoči.
 
Pogoj za upravičenost do pomoči je tudi, da upravičenec na dan oddaje vloge ni v stečajnem postopku ali postopku likvidacije. Hkrati upravičenec ne sme imeti neporavnanih dospelih davčnih obveznosti in nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini tisoč evrov ali več.
 
Do pomoči ni upravičen, kdor je ceno svojih izdelkov ali storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina dvignil za več kot deset odstotkov.
 
Če je vaše podjetje izplačalo nagrado poslovodstvu, nakupilo lastne delnice ... V zakonu namreč piše, da mora upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo po tem zakonu, v primeru, da je od uveljavitve zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2022 oziroma za leto 2022, o tem nemudoma oziroma najpozneje do 15. januarja 2023 pisno obvestiti pristojni organ. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.
 
Nagrade zaposlenim niso vključene v zgornje omejitve. Torej, zaposlenim lahko izplačate nagrade.
 
Kakšna pomoč je na voljo?
Predvidene so tri vrste pomoči:
 
- enostavna pomoč do največ 500 tisoč evrov, kjer se bo povrnilo do 50 odstotkov upravičenih stroškov;
- posebna pomoč do največ dva milijona evrov ob povrnjenih do največ 30 odstotkov upravičenih stroškov;
- pomoč za energetsko intenzivna podjetja prav tako do dveh milijonov evrov, višina pomoči ne sme presegati 50 odstotkov upravičenih stroškov in znaša največ 80 odstotkov izgub iz poslovanja upravičenca.
 
Pozor: Gospodarsko ministrstvo je po odprtju prijav izdalo dodatno pojasnilo, in sicer, da za male poslovne odjemalce pomoč velja le za obdobje med junijem in avgustom, saj so po tem obdobju za njih začele veljati regulirane cene.
 
Kaj potrebujete za oddajo vloge?
Za oddajo vloge bodo morali imeti zakoniti zastopniki podjetij kvalificirano digitalno potrdilo, saj bodo le zakoniti zastopniki lahko posamezne priloge in na koncu tudi vlogo digitalno podpisali. Digitalno potrdilo ne bo potrebno za vstop v aplikacijo, bo pa nujno za podpis vloge in preostalih prilog oziroma dokazil.
 
Uporabnik aplikacije bo najprej potreboval pooblastilo podjetja, ki ga podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) zakoniti zastopnik. Pooblastilo se bo generiralo avtomatsko v obliki pdf v aplikaciji za oddajo vloge.
 
Tako da pozor, za podpisovanje ni pooblaščanja, vse dokumente bo moral podpisati zakoniti zastopnik podjetja s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Vse dokumente, vključno z vlogo, vedno podpisuje zakoniti zastopnik; tisti, ki pripravlja vlogo, pa jih, kot vse drugo, vnaša v obrazec aplikacije in na koncu tudi vlogo odda.
 
Če zakoniti zastopnik nima kvalificiranega digitalnega potrdila, si ga mora urediti do oddaje vloge. Ročno podpisovanje dokumentov ni dovoljeno, pojasnjujejo na SPIRIT.
 
Tudi če je denimo zunanji računovodski servis za neko podjetje v preteklosti že oddajal vlogo na razpis in je imel takrat pooblastilo podjetja, bo moral za ukrep energetske pomoči znova pridobiti pooblastilo za oddajo vloge. Ampak, kot rečeno, pooblastilo omogoča pripravo in oddajo vloge, ne pa tudi podpisovanja vloge in preostalih dokumentov.
 
Poleg pridobitve kvalificiranega digitalnega potrdila na agenciji SPIRIT poudarjajo, naj v podjetjih poskrbijo, da bo do oddaje vloge urejeno stanje v javnih evidencah (AJPES, sodni register, evidenca digitalnih potrdil).
 
Več o tem, kako pravilno oddati vlogo, si preberite na tej povezavi.
 
Kaj vse morate predložiti ob oddaji vloge?
Vlogi za dodelitev pomoči za enostavno in posebno pomoč za gospodarstvo bo treba med drugim predložiti (kaj vse je treba predložiti je razčlenjeno v 8. členu zakona):
 
- izjavo, da upravičenec nabavlja električno energijo in zemeljski plin pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec,
- izjave, da izpolnjujete prej omenjene pogoje (torej, denimo da zoper vas na dan oddaje vloge ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije)
- izjavo, da skupna višina enostavne pomoči za gospodarstvo skupaj z drugimi pomočmi ne presega 500 tisoč evrov, v primeru posebne pomoči pa dva milijona evrov,
- izjavo, da cene svojih izdelkov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina niste dvignili za več kot deset odstotkov.
 
Vlogi za dodelitev pomoči za energetsko intenzivno podjetje je treba predložiti:
 
-izjavo, da nabavljate električno energijo in zemeljski plin pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec,
-izjavo, v kateri ocenite, da mu je nastala mesečna izguba iz poslovanja,
-izjave, da izpolnjujete prej omenjene pogoje (torej, denimo da zoper vas na dan oddaje vloge ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije)
-izjavo, da skupna višina pomoči skupaj z drugimi pomočmi ne presega 25 milijonov evrov,
-izjavo, da cene svojih izdelkov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina niste dvignili za več kot deset odstotkov.
-odločbo ali drugo dokazilo davčnega organa, s katero dokazujete, da ste energetsko intenzivno podjetje,
-dokazilo o mesečni izgubi iz poslovanja na podlagi računovodskih izkazov.

Katere podatke morate pripraviti?
Podatki, ki jih potrebujete, so:
 
- cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je plačal upravičenec (v evrih za megavatno uro (MWh)) in ne vključuje vračil davkov in dajatev (za leto 2021 za vse mesece, za leto 2022 pa samo za upravičeno obdobje, torej od junija do decembra);
- porabljena količina, to je število enot električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec (v megavatnih urah), in sicer za leto 2021 in 2022 od junija do decembra;
- če gre za energetsko intenzivno podjetje, bo treba vpisati še izgubo.

Kaj pa je s podatki, ki jih še nimate?
Podatki, ki jih boste predložili za obdobje od junija do septembra letos, bodo temeljili na dejanskih računih, podatki za obdobje od oktobra do decembra 2022 pa bodo ocenjeni.
 
Dejanske podatke boste vnesli pozneje, in sicer v drugi polovici januarja 2023, predvidoma bo aplikacija za vnos dejanskih stroškov odprta v obdobju od 16. do 31. januarja 2023.
 
Kdaj bo pomoč izplačana?
Pri pomoči gre za dve obdobji, torej od junija do septembra in oktobra do decembra 2022. Ker gre za dve obdobji, bodo tudi izplačila dvakrat:
 
- za obdobje junij–september 2022 se izplačilo izvede do 31. decembra;
- za obdobje oktober–december 2022 bo izplačilo 15. marca 2023.
 
Če bo skupni znesek pomoči za gospodarstvo vseh upravičencev za posamezno izplačilo presegel 40 milijonov evrov, se bo višina pomoči za gospodarstvo vseh upravičencev za to izplačilo sorazmerno znižala do skupne višine 40 milijonov evrov. Če pa bo prvi znesek manjši kot 40 milijonov evrov, se bo znesek pri drugem izplačilu povišal za znesek razlike do 40 milijonov evrov.

Vir: Časnik Finance
 
You are here: