RH Jereb

slika

Objavljena novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

Novela zakona ureja interventne ukrepe za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023 ter pri zavodu za zaposlovanje omogoča uveljavljanje pomoči v primeru višje sile zaradi posledic naravne nesreče in začasnega čakanja na delo.

Delodajalci bodo lahko oddali vloge za pomoči s področja dela po novem zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) predvidoma od četrtka, 17. avgusta. Povračili nadomestila plač za višjo silo in za čakanje na delo bodo podjetja lahko uveljavljala z elektronsko vlogo na zavodu za zaposlovanje na portalu za delodajalce.
Opozorilo: če delavci že uveljavljajo višjo silo oziroma ste jim že odredili čakanje na delo, je treba oddati vlogo v 15 dneh od uveljavitve zakona (ta je namreč začel veljati 11.08.2023).

Dne 10. avgusta, je bil v Uradnem listu RS (88/2023) objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona  o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je začel veljati  v petek 11. avgusta. 
 
Novela zakona ureja interventne ukrepe za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023. Pri zavodu za zaposlovanje vam omogoča uveljavljanje:
 • povračila nadomestila plače v primeru višje sile zaradi posledic naravne nesreče in 
 • povračila nadomestila plače na začasnem čakanju na delo. 
Obe povračili boste lahko uveljavljali z elektronsko vlogo na  portalu zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za delodajalce, ki bo predvidoma na voljo 17. avgusta. Pred prvo uporabo portala se je potrebno registrirati.
Prav tako se na portalu obljubjajo, da bodo v čim krajšem možnem času omogočili oddajo vlog tudi na mobilnih napravah (mobilni telefon, tablica ipd.). 
Kdor ima težavo z dostopom do računalnika, lahko obišče katero izmed območnih služb, kjer ima zavod v kariernih središčih in kotičkih na voljo računalnik za izpolnitev vloge.  
 
Povračilo nadomestila plače v primeru višje sile
 
Kdaj višja sila?
Povračilo nadomestila plače v primeru višje sile lahko uveljavljate za delavce, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile ter je posledica naravne nesreče poplav iz avgusta 2023, in sicer gre za primere: 
 • nezmožnosti prihoda na delo
 • nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj, kot so:
          -odpravljanja škode, zavarovanja življenja, zdravja ljudi, živali
          -odvračanja in preprečevanja škode
 • drugih okoliščin, ki preprečujejo opravljanje dela zaradi posledic te naravne nesreče (npr. zaradi zagotavljanja varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev ipd.). 
Za koga ne velja?
Pravico do ukrepa nadomestila plač delavcev zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic poplav v avgustu 2023 lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:
 • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2022 višji od 70 %,
 • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti spada v skupino K, in je imel na dan 3. avgust 2023 več kot deset zaposlenih,
 • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.
Koliko znaša?
Pravica do nadomestila plače znaša 80 % osnove (povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti), pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače. 
 
Nadomestilo plače bo delavec lahko prejemal za čas, ko obstajajo okoliščine višje sile.
 
Upravičeno izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela, vam država povrne v celoti. 
 
Katera dokazila?
K vlogi za uveljavitev povračila nadomestila plače boste morali priložiti izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile.

Na kaj bodite pozorni
Delodajalci, ki bodo prejeli pomoč, bodo morali to vrniti, če bo od 3. avgusta 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2023 oziroma za leto 2023. Če bodo, morajo o tem obvestiti finančno upravo (Furs) v dveh mesecih po izplačilu in vrniti prejeta sredstva v 30 dneh po vročitvi odločbe, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Prav tako je predviden pogoj, da delodajalec v obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače delavcev, ki zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče ne morejo opravljati dela, ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere je uveljavljal povračilo izplačanih nadomestil plače, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 3. avgustom 2023 in delodajalec ni uveljavil pravice do povračila izplačanih nadomestil plače za te delavce. Prav tako delodajalec ne more uveljavljati povračila izplačanih nadomestil plače za delavca, ki zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče ne more opravljati dela v času trajanja odpovednega roka.
 
 
Povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo
 
Za koga ne velja?
Delodajalci, ki ste bili registrirani najpozneje na dan 2. avgusta 2023 ter začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic poplav (npr. zaradi poplavljenih poslovnih prostorov ali drugih okoliščin, ki onemogočajo delo), lahko uveljavljate pravico do delnega povračila nadomestila plače delavcem od 3. avgusta  dalje, razen če niste:
 • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine,
 • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti in ima na dan 2. avgust 2023 več kot deset zaposlenih,
 • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.
Delnega povračila nadomestila plače ne morete uveljavljati za:
 
osebo, ki z vami nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi,
delavca v času teka odpovednega roka.
 
Koliko znaša?
Nadomestilo znaša 80 % plače in ne sme biti nižje od minimalne plače. 
 
Upravičeno izplačano nadomestilo plače za čakanje na delo  vam država povrne v 80 % nadomestila plače  z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II). 
 
Katera dokazila?
K vlogi za uveljavljanje  povračila nadomestila plače na začasnem čakanju na delo boste morali predložiti:
 • izjavo za pravilnost, za katero kazensko in materialno odgovarjate, da v obdobju, za katerega uveljavljate delno povračilo nadomestila plače zaradi posledic poplav ne morete zagotavljati dela delavcem,
 • dokazila o napotitvi delavcev na začasno čakanje na delo,
 • izjavo, da ste zaposlenim do dneva vložitve vloge izplačali plačo in vsa nadomestila plače
Na kaj bodite še pozorni
Delodajalec v času prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače ne sme odrejati nadurnega dela ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo. Prav tako v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače ne sme odpuščati.
 
Podobno kot pri višji sili je tudi tu pogoj, da bodo morali delodajalci, ki bodo prejeli pomoč, to vrniti, če bo od 3. avgusta 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2023 oziroma za leto 2023. Pomoč bo treba vrniti tudi, če delodajalec v času prejemanja sredstev ali v obdobju po prenehanju prejemanja sredstev (ki je enako obdobju prejemanja sredstev) začne postopke likvidacije.

 Ukrep višja sila je  v veljavi od 3. avgusta 2023 do 31. decembra, čakanje na delo pa od 3. avgusta do 31. oktobra z možnostjo podaljšanja. 
Elektronsko vlogo za uveljavitev povračila nadomestila pri zavodu za zaposlovanje morate vložiti v 15 dneh od uveljavitve tega zakona oz. v petnajstih dneh od začetka odsotnosti delavca zaradi višje sile ali zaradi napotitve delavca na začasno čakanje na delo.
 
Od srede, 16. avgusta, lahko za morebitna vprašanja glede uveljavljanja obeh ukrepov pokličete brezplačni telefon našega Kontaktnega centra 080 20 55. 

VIR: Časnik Finance, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije
 
 
You are here: